စာဖတ္ျခင္း၏ လူသိနည္းေသာ အက်ဳိး ၄ ခု။

In Uncategorized by aptunLeave a Comment

စာဖတ္ျခင္း၏ အက်ဳိး၄ခု။
(Goalcast.com မွ 4 Reasons to Read More Books In 2019 ကို ကိုးကားထားသည္။)

စာဖတ္ျခင္းသည္ အက်ဳိးမ်ားစြာကိုရရွိသည္။ ထိုမ်ားစြာေသာအက်ဳိးမ်ားထဲမွ လူသိပ္မသိေသးေသာ အက်ဳိး၄ခုကို ဒီ Post တြင္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။

(၁) စိတ္ဖိစီးမႈနည္းေစသည္။

စာဖတ္ျခင္းသည္ စိတ္တည္ျငိမ္မႈရရွိေစႏိုင္ျပီး စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ့နည္းေစေၾကာင္းကို သုေတသနမ်ားအရ ေတြ႔ရွိထားျပီးျဖစ္သည္။ အသက္ရႈႏႈန္းမွန္ကန္လာျခင္း ႏွလံုးခုန္နႈန္းမွန္ကန္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးလည္းပိုေကာင္းလာႏိုင္ဟု ဆိုလို႔ရပါတယ္။

(၂) အတိတ္ေမ့ေရာဂါ Alzheimer’s disease ကိုကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း

စာဖတ္ျခင္းသည္ ဦးေနာက္ကို အလုပ္လုပ္ေပးေနေသာေၾကာင့္ မွတ္ဥာဏ္ကိုပိုမိုေကာင္းေစျပီး အတိ္တ္ေမ့ေရာဂါကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

(၃) ဘဝေက်နပ္မႈ ပိုမိုရရွိေစသည္။

စာဖတ္ျခင္းသည္ ဘဝဇာတ္ေကာင္မ်ားစြာ၏ ရႈ႕ေထာင့္မ်ားစြာကိုသိႏိုင္ခြင့္ ေပးေသာေၾကာင့္ မိမိဘဝတြင္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔လာပါက မိမိစိတ္ကိုအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ထားတတ္လာသည္။

(၄) စာနာစိတ္ပိုထားတတ္လာသည္။

စာဖတ္ေနခ်ိန္တြင္ သူမ်ားေနရာကိုယူ၍ေနရေသာေၾကာင့္ စာနာစိတ္ပို၍ရွိလာသည္ဟုလည္း ေလ့လာခ်က္မ်ားအရသိရွိထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ FranklinCovey Education Myanmar မွ မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးကို စာဖတ္ပါလို႔ သတိေပးတိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ စာအုပ္ကလပ္ႏွင့္ Public Speaking Club တို႔ကိုလည္း ဒီႏွစ္ထဲမွာ အေကာင္အထည္ေဖၚသြားပါမယ္။

Please Like and Follow our page for more educational contents.

#Limitless #7Habits #SEL

Leave a Comment